takeyoursiets

Austin, Texas. Cheeseburgers. Nostalgia. Incongruity.